“ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა – მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტი 4” ინიცირებული და დაფინანსებულია bp-სა და...
“მეწარმეობის სწავლება სკოლებში (PEERS)” არის სკოლა-ლაბის ახალი ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს ვიშეგრადის ქვეყნებში მეწარმეობის სწავლებასთან დაკავშირებული...
პროექტის განმახორციელებელი: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC), „ალტერნატივა ჯორჯია“ სოციალური სამართლიანობის ცენტრი და ალტერნატივა ჯორჯია...
კომპონენტი ამოქმედდა 2022 წლიდან. მის ფარგლებში რეგიონულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს საშუალება აქვთ მოიპოვონ საგრანტო დაფინანსება ადგილობრივი...
ეფექტიანობის ლაბი საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს დაეხმარება შესრულების მონიტორინგისა და გავლენის შეფასების საკითხებზე კარგი პრაქტიკის დანერგვაში და...
სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების მიზნით კომპონენტი გულისხმობს  ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის (Transformative Scenario Planning (TSP)) მეთოდის გამოყენებას...
საუნივერსიტეტო კურსი „სამოქალაქო საზოგადოების როლი“ შემუშავდა პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა (CSSIGE 2017-2020) " ფარგლებში...
სათემო აქტივიზმის ტრენინგი(CAT) სამოქალაქო აქტივისტებისთვის შემუშავდა და დაინერგა კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის მიერ 2018 წელს....
Page 1 of 41 2 3 4