ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

მოცემული დოკუმენტი განსაზღვრავს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მიერ მიღებული პერსონალური მონაცემების რაობას, მიღების, დამუშავების, შენახვის და მესამე პირებზე გადაცემის პრინციპებს და წესებს, და ასევე ამ მონაცემთა გამცემი სუბიექტის კანონიერ უფლებებს გაცემულ მონაცემებთან მიმართებაში. დოკუმენტი სრულ თანხვედრაშია საქართველოს კანონთან „პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ“ და განსაზღვრულია იმ პირთათვის, ვისთანაც თანამშრომლობს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი და ვისთანაც თანამშრომლობის ფარგლებში ხდება ზემოთაღნიშნული მონაცემების გამოთხოვა.

საკონტაქტო ინფორმაცია