ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-2021 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის (პროექტი) და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის განვითარების სტრატეგიის (2016-2020) შესაბამისობის კვლევის ანგარიში

 

კვლევის ობიექტი: კვლევის ობიექტია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-2021 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმა (პროექტი), აჭარის სოფლად განვითარების სტრატეგია და საქართველოს 2015-2017 წლების რეგიონული განვითრების პროგრამა.

კვლევის მიზნები და ამოცანები:

  • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-2021 წლების სტრატეგიული გეგმის პროექტის გაცნობა, პროექტში არსებული ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა, მათი გაანალიზება;
  • აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 2016-2017 წლებში არსებული ზოგადი მდგომარეობის შესწავლა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-2021 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის პროექტთან შედარება;
  • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-2020 წლების, სოფლის განვითარების სტრატეგიის გაცნობა, სტრატეგიის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა, მათი გაანალიზება;
  • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების გამოვლენა, მისი გადაწყვეტის გზების შეთავაზება და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-2021 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის პროექტთან შედარება;
  • საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-2021 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის პროექტის შესაბამისობის შესწავლა;

ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია