ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

აჭარის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის ფორმირებისა და დაფინანსების პროცესში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის შეფასება

კვლევა მოიცავს დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გავრცელებულ ფორმებსა და მექანიზმებს, პოლიტიკის ფორმირებისა და განხორციელების პროცესში დაინტერესებულ მხარეთა მონაწილეობის სააერთაშორისო გამოცდილებას, საქართველოში არსებულ საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ბაზის მიმოხილვას, რომელიც აწესრიგებს პოლიტიკის ფორმირების პროცესში დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის პროცესს, ასევე უშუალოდ აჭარის რეგიონში შემუშავებული პოლიტიკის დოკუმენტების – აჭარის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის განვითარების სტრატეგიის 2016-2020 წლების სტრატეგიის და აჭარის არ 2016-2021 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის პროექტის მომზადების პროცესში დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის ანალიზს, ასევე ამ ანალიზისა და დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი სუსტ მხარეებისა და ბარიერების დაძლევის, დაინტერესებულ მხარეთა მონაწილეობის გაძლიერების რეკომენდაციებს.

იხილეთ ვრცლად >>

 

საკონტაქტო ინფორმაცია