ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

კონკრეტული შემთხვევის ანალიზის მეთოდის (CASE STUDY) ინტეგრირება კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის სასწავლო კურსებში

კონკრეტული შემთხვევის შემუშავების ჩარჩო დოკუმენტი ავტორებისთვის

 ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია