ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

კონკრეტული შემთხვევის ანალიზის მეთოდის (CASE STUDY) ინტეგრირება

კონკრეტული შემთხვევის ანალიზის მეთოდის (CASE STUDY) ინტეგრირება კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის სასწავლო კურსებში

კონკრეტული შემთხვევის შემუშავების ჩარჩო დოკუმენტი ავტორებისთვის

 ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია