ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობის ხელმისაწვდომობა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში

საკონტაქტო ინფორმაცია