ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

საჯარო პოლიტიკა და პოლიტიკის ანალიზი

წარმოდგენილი სახელმძღვანელო ტრენინგის კურსის ,,საჯარო პოლიტიკის შემუშავება და ანალიზის” დამხმარე საკითხავი მასალაა. სახელმძღვანელოს სტრუქტურა იმეორებს კურსის სასწავლო გეგმას და კურსის მონაწილეს საკითხის შესწავლაში ეხმარება.

სახელმძღვანელოს მიზანია დეტალურად წარმოადგინოს საჯარო პოლიტიკურ-მმართველობითი პროცესის ძირითადი თეორიული ბაზა და პოლიტიკის ჩამოყალიბების სხვადასხვა ინსტრუმენტი.

სახელმძღვანელო, შეძლებისდაგვარად, მოიცავს ყველა იმ ძირითად საკითხს, კონცეფციას და თეორიულ მიდგომას, რომელიც დღეს მეტად აქტუალურია პოლიტიკის ანალიზის დისციპლინისათვის.

იხილეთ სახელმძღვანელო >>

საკონტაქტო ინფორმაცია