ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

სუბსიდიარობა

წარმოდგენილი პუბლიკაციის პირველი ნაწილი სუბსიდიარობის იდეის ჩა-სახვისა და განვითარების ისტორიას და მის მრავალმხრივ ფილოსოფიურგააზრებას ეთმობა. მეორე ნაწილში მოცემულია პრინციპის პოლიტიკურ-სა-მართლებრივი ასპექტები და პრაქტიკაში გამოყენების მექანიზმები.

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია