ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ქალაქ თბილისისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კონკურენტული უპირატესობანი – Smart Specialisations-ის მეთოდოლოგიის კომპონენტების გამოყენებით

მოკლე მიმოხილვა: წინამდებარე კვლევის დოკუმენტში“ ქალაქ თბილისისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კონკურენტული უპირატესობანი – Smart Specialisations-ის მეთოდოლოგიის კომპონენტების გამოყენებით”  შესწავლილი და გამოვლენილია თბილისის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კონკურენტული ეკონომიკური სექტორები და ქვე-სექტორები. დოკუმენტი ასახავს მოცემული რეგიონის მიზიდულობის ცენტრებსა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების/არეალების განვითარების რეკომენდაციებს.

დოკუმენტი შემუშავებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა (ISU) და PMC კვლევით ცენტრის ავტორობით პროექტის: ,,რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის“ (ARSD) ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხადაჭერით კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ.

საკონტაქტო ინფორმაცია