ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება

წინამდებარე კვლევის მიზანია  2009 წელს ინიცირებული ეროვნული უმცირესობების უმაღლესი განათლების საშეღავათო პოლიტიკის განხორციელების შეფასება. კვლევა განხორციელდა კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მიერ, საქართველოს გაეროს ასოციაციისა და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს „ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერების და ინტეგრაციის მხარდაჭერის” [PITA] პროგრამის ფარგლებში

საკონტაქტო ინფორმაცია