ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება გლობალურ კონტექსტში

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ მომზადებულია სტატიების კრებული: ,,რეგიონული განვითარების შესახებ ცოდნა და გამოცდილება -თარგმანების სერია“.

წინამდებარე სტატია წარმოადგენს ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების სახელმძღვანელოს(Pike, Rodríguez-Pose and Tomaney, Handbook of Local and Regional Development, London and New yourk: Routlege, 2006) ამონარიდს და თარგმანების სერიის ერთ-ერთი ნაწილია.

ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია