ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

რესურსების განსაზღვრა

რესურსების განაწილება შეიძლება განისაზღვროს, როგორც დაგეგმვის პროცესი, რომლის დროსაც ხდება გეგმის განხორციელებისთვის აუცილებელი ყველა საშუალების შეფასება და მათი განაწილება პროექტის კონტექსტთან, სტრატეგიასთან და არსებულ ბიუჯეტთან კავშირში.

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია