ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

Flitht Island Airlines Nederlands

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი ხორციელდება კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის (CTC), ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტისა (IDFI) და მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის (MSDC) მიერ.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი განხორციელდა ღია საზოგადოების ფონდის (OSGF) მხარდაჭერით.

ინდექსის მიზანია საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული შეფასების გზით, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობის ჩამოყალიბება, ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტაში საზოგადოების მონაწილეობის გაზრდა და კორუფციის რისკების შემცირება.

ინდექსის ოფიციალური გვერდია www.lsgindex.org

საკონტაქტო ინფორმაცია