ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

This post is also available in: English

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების მიზნით კომპონენტი გულისხმობს  ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის (Transformative Scenario Planning (TSP)) მეთოდის გამოყენებას და სამოქალაქო საზოგადოების აქტორების ჩართულობით საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების შესაძლო სცენარების (ხედვების) შემუშავებას. ამ მიზნით დაგეგმილია საერთაშორისო ექსპერტების მხარდაჭერით მეთოდოლოგიის შესწავლა-ადაპტირება და ფართო მასშტაბიანი თანამონაწილეობითი პროცესის ინიცირება და ფასილიტაცია. აღნიშნული ინიციატივა ხელს შეუწყობს სამოქალაქო აქტორებს შორის დიალოგის გაღრმავებას, არსებული რეალობის უკეთ გააზრება/შეფასებას, ხედვების გაზიარებას და სამომავლო განვითარებისათვის შესაძლო სტრატეგიების გამოვლენას. 

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა  სამოქალაქო საზოგადოებისთვის

საკონტაქტო ინფორმაცია