ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

პროფესიულ კოლეჯში სამეწარმეო კულტურაზე დაფუძნებული ორგანიზაციული მართვის მოდელის შემუშავება და მისი პილოტირება ორ კოლეჯში „იბერია“  და „მოდუსი“. საპილოტე პროექტების გამოცდილებაზე დაფუძნებით დაგეგმილი ინოვაციური მიდგომის შემდგომი გავრცელება

საკონტაქტო ინფორმაცია